Streszczenie projektu/Summary of the project

Polski

W projekcie uczestniczyło czterdziestu dziewięciu uczniów (4 grupy po 15 uczniów) odbywających praktykę w Hiszpanii (Sewilla, Grenada) oraz Irlandii (Cork). Byli to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) klas trzecich (oraz czterech uczniów klas drugich) o kierunku technik informatyk, technik mechatronik oraz technik ekonomista. Miesięczne staże miały miejsce w listopadzie 2016, wrześniu i listopadzie 2017 w firmach hiszpańskich zajmujących się branżą informatyczną, w szczególności grafiką komputerową, tworzeniem stron WWW, administrowaniem sieciami komputerowymi, programowaniem, oraz w marcu 2018 roku w firmach irlandzkich – branżach mechatronicznej (linie produkcyjne, układy sterowania, projektowanie 3D) i ekonomicznej (prowadzenie firmy, księgowość). W projekt zaangażowanych było wiele firm zagranicznych. Większość z nich współpracowała już z ZSTiO w ramach programu Erasmus+, Leonardo da Vinci oraz EFS POKL. W projekcie nie brali udziału uczniowie ze specjalnymi potrzebami.

Uczniowie wybrani zostali na podstawie określonych kryteriów w procesie rekrutacji. Większość uczestników była pełnoletnia. W projekt zaangażowani byli nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Do zarządzania projektem powołany był szkolny koordynator, odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg w poszczególnych fazach (informacja, selekcja, przygotowanie, zakup biletów, ubezpieczenia, kontakt z rodzicami, staż, ewaluacja, sprawozdanie). Organizacja wszystkich mobilności była wspierana przez instytucje, które wcześniej współpracowały już ze szkołą wysyłającą. Instytucje te mają duże doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć. Grupie towarzyszył opiekun, sprawujący bezpośredni nadzór nad uczestnikami, monitorujący przebieg stażu, rozwiązujący napotkane problemy, podejmujący wszelkie decyzje w imieniu dyrektora szkoły. W projekcie założono ewaluację oraz upowszechnianie wyników po powrocie uczestników ze staży.

Do najważniejszych rezultatów projektu można zaliczyć: nabycie praktycznych umiejętności w swoim zawodzie, łatwiejsze znalezienie pracy po zakończeniu edukacji, nabycie pewności siebie w sytuacjach nowych, radzenie sobie ze stresem, przełamanie barier językowych i kulturowych, zwiększenie świadomości wymiaru europejskiego w społeczności szkolnej, nauczenie konstruktywnego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków, wypromowanie szkoły w regionie. Rezultatami materialnymi są zamieszczone na stronie internetowej projektu publikacje, prezentacje, filmy ze szczegółowym opisem staży.

English

The project covered 60 students (4 groups of 15 students) undergoing a vocational training in Spain (Granada, Seville) and Ireland (Cork). Almost all of them were the third grade (4 of the second grade) students at Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących /the Technical and General Education School Complex/ in Bytom, Poland specializing in IT, mechatronics and economics. The monthly training was held in November 2016, In September and November 2017 in Spanish companies dealing directly with IT branches, in particular with computer graphics, web design, network administration and programming, and in March 2018 in Irish ones – mechatronics branch (production lines, control systems, 3D design) and economics (running a company, accounting). There were many foreign companies involved in a project. Most of them had already cooperated or still cooperate with ZSTiO within the framework of Erasmus+, Leonardo da Vinci and ESF programmes. No students with special needs were engaged in the project.

The participating students underwent the recruitment procedure and met its criteria. Most of students were of full legal age. The project involved teachers from our school who were responsible for preparing the students willing to meet the project’s language, vocational and cultural objectives. There was a school coordinator appointed as a person responsible for management of the project and its proper course during the individual stages (information, recruitment, preparation, tickets and insurance, contacts with parents, training, evaluation, report). There were several institutions involved in organising all the mobilities. These institutions had already cooperated with ZSTiO, having substantial experience in terms of such projects. During the training session participants were accompanied by a teacher who directly supervised all participants, helped them, solved problems and took any decision on behalf of school headmaster. The integral part of the project was evaluation and promotion after every mobility.

The most important results of the project are: acquisition of practical skills in the students’ profession, better chances to find a job after graduation, strengthening self-confidence and ability to cope with stressful situations, breaking language and culture-based barriers, strengthening the awareness of cross-European dimension of individual education, learning creative thinking and reasoning skills and to promote our school in the local and regional community. Physical results inserted on a project’s website are publications, presentations, films with detailed reports on the training.